×

خطا

JView: :getName() : کلاس نام شما زیر رشته 'view' است. این باعث مشکلاتی در هنگام استخراج کلاس نام از نام نمایش شی های شما می شود. از نامهای شی با زیر رشته 'view' پرهیز نمایید.

Amaar1

Meeting Login