جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن عالی
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
اولین جشن
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
دومین جشن
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن عالی
دومین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو
جشن ۲
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن ۴
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراعت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جشن فراغت
حضور با شکوه دانشجویان، اساتید، مسولان ادارات مختلف دولتی، خانواده های فارغ التحصیلان و مهمانان آنها در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو در سالهای متوالی. برای جامعه افغانستان تبریک باشد.
جام شهید وحدت ملی
تیم میوند دشت نیلی برنده این جام شد
نماینده دانشگاه ناصر خسرو
تیم میوند دشت نیلی برنده این جام شد
تیم برنده جامه
تیم میوند دشت نیلی برنده این جام شد

آخرین مطالب سایت

اخبار سیاسی و اقتصادی

اطلاعیه پذیرش دانشجو اطلاعیه پذیرش دانشجو   اطلاعیه! دانشگاه ناصرخسرو در سمستر خزانی سال ۱۳۹۹ در رشته های ...
تعیین دیدگاه و مأموریت دانشکده اقتصاد تعیین دیدگاه و مأموریت دانشکده اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت پس از جلسه کادر علمی خود، دیدگاه و مأموریت زیر را برای ا...
اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرا...

دانشجویان ممتاز

اساتید ممتاز

تماس با دانشگاه ناصر خسرو

  • شماره معاون علمی تدریسـی: 0765248031
  • شماره رییس دانشکده اقتصاد: 0773170001
  • شماره رییس دانشکده حـقـوق: 0765248031
  • شماره امور محصلان (علیزاده): 0765248031
  • شماره اداری و مالی (دانـشیار): 0779730000

با ما در شبکه های اجتماعی

joomla social media module