اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می‌پذیرد بازار کار است. این پژوهش با بسط یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) برای اقتصاد ایران در سه زمینه‌ـ اقتصاد باز، درنظرگرفتن اصطکاک در بازار مالی، و بازار کار‌ـ تأثیر تکانه‌های مالی (تکانة دارایی کارآفرینان، نرخ بهره، و سرمایه‏گذاری) را بر نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی بررسی می‏کند. نتایج نشان می‌دهد که اصطکاک مالی در اثرگذاری این تکانه‏ها بر نوسانات بازار کار تأثیر مهمی دارد.

مقاله را از اینحا دانلود کنید:    Download