بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی، در کیفیت زندگی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در ﭼﻨﺪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ، زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ، ﺷﺪﯾﺪاً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﯾﻦ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗـﺮﯾﻦ اﺑﻌـﺎد زﻧـﺪﮔﯽ او رﺳﻮخ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾـﻦ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﯾﻦ، اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﻫﺎ، اﻓﮑﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ اﯾـﻦ ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي درك و درﯾﺎﻓﺖ اﻓﺮاد از وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ اﻋﻢ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ارزﺷـﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺠـﺎزي در ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان 20 ﺗﺎ 29 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳـﺎل 1395 اﺳـﺖ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻫﺪف ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي، از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﭘﻬﻨﺎﻧﮕﺮ، از ﻧﻈﺮ داﻣﻨـﻪ ﺧـﺮد و از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ، ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﻤـﺎﯾﺶ، و ابزار جمع آوری داده پرسشنامه است.

مقاله را از اینجا دانلود کنید: Download

You have no rights to post comments

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشگاه کلینیک حقوقی بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی، در کیفیت زندگی