ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﭘﯿﺶ روي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺛﺒﺎت ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي داﻧﺸﯽ در اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاريﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﺪف: اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﺮ ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.

 

 

روش: داده ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از 100 ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺻﺎدرات ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ . روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاي آزﻣﻮن رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺗﯿﺪ وﻣﺘﺨﺼﺼﺎن وﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ازﻣﺪل ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻧﺮم اﻓﺰار Amos 18، استاده ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از دو روﯾﮑﺮد ﺟﺬب اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي دروﻧﯽ و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن از ﭼﻬﺎر ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن %95 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ در ﺗﺎﺛﯿﺮ روشﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 95% ﺑﻮد.

دانلود مقاله:  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

You have no rights to post comments

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشگاه کلینیک حقوقی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ