اثر ساختار تسهیلات بر سودآوری بانک‌ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سود­آوری بانک­ها در ایران با استفاده از داده­های تابلویی طی دوره 1393-1384 می­پردازد. برای این منظور دو دسته متغیر شامل متغیرهای کلان و متغیرهای درون‎بانکی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک­های خصوصی نُه بانک که تسهیلات خود را در قالب عقود اسلامی اعطا می­نمایند، انتخاب گردید.با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با 40/33 و 10/34 درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده­اند، در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانک­ها متغیرهای فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیارهای سودآوری مورد استفاده شامل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی­ها و حاشیه سود خالص می­باشد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین مشارکت مدنی و فروش اقساطی با معیارهای سودآوری به ترتیب رابطه مثبت و منفی و معناداری وجود دارد.

You have no rights to post comments

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشگاه مونوگراف ها