مقالات و مجلات

ﺑﺮﺭﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﺎﺭﺑﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
اﯾﻦ تحقیق ﺑﺎ ﻫﺪﻑ بررسی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎوش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. روش اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاﻑ و ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (روش دﻟﻔﯽ) از 30 ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻮزۀ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺟﻤﺎﻉ، اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانِ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن اﺧﻼﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه «اﺧﻼﻕ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺑﻪ «ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ (وﻓﺎﻕ) اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» و «ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن «ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ» و اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ «اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮔﺸﺖ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ، ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖِ ﻋﻠﻤﯽِ ﺷﺎﺧﺺﺳﺎزي، ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮده اﺑﻌﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﺷﺪ.

You have no rights to post comments

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشگاه مقالات و مجلات ﺑﺮﺭﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﺎﺭﺑﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ