مقالات و مجلات

نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت روستاییان در طرح های آبخیز داری

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ارﺗﻘﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در ﻃﺮحﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در ﻃﺮحﻫﺎي آﺑﺨﯿﺰداري ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ-اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮه ﻗﺸﻼق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدي و ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮحﻫﺎي آﺑﺨﯿﺰداري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ 2446 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده، ﺗﻌﺪاد 200 ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ واﻗﻊ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮه ﻗﺸﻼق اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. رواﯾﯽ ﺻﻮري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻫﻨﻤﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 30 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دادهﻫﺎي کسب شده و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ 0/88 اﻟﯽ 0/90 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ و آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪي ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در ﻃﺮح ﻫﺎي آﺑﺨﯿﺰداري ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 95 درﺻﺪ و درﺟﻪ آزادي 0/000 وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ 85 درﺻﺪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در ﻃﺮحﻫﺎي آﺑﺨﯿﺰداري را دارد. درﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان در ﻃﺮحﻫﺎي آﺑﺨﯿﺰداري، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮحﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

مقاله را از اینجا دانلود نمایید: Download

You have no rights to post comments

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشگاه مقالات و مجلات نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت روستاییان در طرح های آبخیز داری