تفاهم نامه با مراکز دانشگاهی

تفاهم نامه با اطلاعات و فرهنگ

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دانشگاه ناصر خسرو با مراکز زیر همکاریهای علمی و فرهنگی داشته است:

۱- اطلاعات و فرهنگ دایکندی

۲- کمیته جوانان دایکندی

۳- اداره المپیک دایکندی

You have no rights to post comments

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشگاه تفاهم نامه با مراکز دانشگاهی