دانایی و توانایی

معرفی دانشگاه ناصر خسرو: دانایی و توانایی

یکم؛ معرفی
دانشگاه ناصر خسرو که اکنون به یکی از دانشگاه های مطرح و نامدار در سطح کشور تبدیل شده است؛ روزی به عنوان یک آرزو در ذهن یکی از فرزندان دایکندی به نام عبدالکریم سروش جا باز کرده بود و هردم شکل و شمایل آن به عنوان یک مرکز تاثیر گزار در تخیلات سروش خودنمایی می کرد، خوشبختانه شرایط فراهم آمد و سروش به آرزوی دیرینه خود و مردمش دست پیدا کرد و جواز فعالیت موسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو را در سال 1390 به سمت این محرومستان فرستاد تا باشد در ذهن و زندگی مردم از این طریق تغییر ایجاد نماید.
این دانشگاه با مجوز چهار دانشکده (حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، انجنیری و تعلیم و تربیه ) آغاز به فعالیت نمود:
برای نخستین سال فعالیت، تعداد زیادی از مشتاقان «دانایی و توانایی» که شاید خیلی از آنها امید رفتن به دانشگاه و حضور در صنف تحصیلی را از دست داده بودند، جذب دانشگاه شده و مشغول تحصیل و آموزش شدند. این دانشگاه تا اکنون سه دور فراغت داده و بیش از یک هزار دانشجو سند لیسانس شان را به دست آورده اند. علاوه بر آن، در حال حاضر بیشتر از هزار و هفت صد (1700) نفر در دانشکده های یادشده مشغول تحصیل هستند. فعالیت های اکادمیک این دانشگاه توسط تیم رهبری فعال و منسجم با حضور بیش از 100 نفر استاد و کارمند به پیش برده می شود.
دوم؛ چرا در دایکندی؟
داکتر سروش رنج و محرومیت دایکندی را مستقیما تجربه کرده بود و جدا مسئولیت اصلی زندگی خویش را کاهش این رنج و محرومیت اذلی از شانه های مردمش می دانست. او دریافته بود که؛ این رنج ودرد را دوای به جز دانایی که توانایی را در پی می آورد چیز دیگری نیست. بدین لحاظ ناصر خسرو را در دایکندی آورد تا نیروهای بومی و آنانی که توانایی تحمل هزینه های اقتصادی و زمانی مسافرت به ولایات دیگر را ندارند از نعمت دانایی محروم نمانند. بدون شک به گفته خودش او «می توانست این دانشگاه را در شهرهای پرجمعیت از جمله مرکز کشور فعال نماید تا بازدهی اقتصادی و سیاسی بیشتر برایش داشته باشد». ولی او هیچگاه به دنبال سود اقتصادی و سودای سیاسی که به نفع مردم نباشد راه نرفت؛ او در خانواده فرودست اجتماعی و به شدت فقیر دایکندی بزرگ شد. او از عمق محرومیت برخواسته بود و در جهت کاهش شکنندگی های این محرومیت فراگیر به پا خواست و دانشگاه ناصر خسرو را در این گوشه مغضوب فعال ساخت.
حضور نزدیک به هفتصد نفر محصل شامل تخفیف که تعداد زیاد آنان حتی رایگان درس می خوانند دلیل اثباتی و واقعی این موضوع است که سروش سربلندی مردمش را مهم می پندارد. به اذعان اکثر دانشجویان، هرگاه این دانشگاه نبود دروازه های تحصیل به روی آنان نیز بسته می ماند و ممکن بود تعداد زیادی از آنان حتی مشاغل موجود شان را به دلیل نداشتن مدرک تحصیلی از دست بدهند.
سوم؛ شعار
«ناصر خسرو؛ دانایی و توانایی»: منطق موجود در این شعار این است که هر توانایی دانایی را به وجود می آورد و دقیقا این همان راهی است که ناصرخسرو پیموده است.
چهارم؛ کارکرد و نقش ناصر خسرو
تاثیر گزاری ناصر خسرو در سطح افغانستان است؛ این گزاره را سه سال پیش داکتر سروش در سخنرانی خود اظهار داشته بود، اینک این فرضیه به درستی و وضوح برای همه مردم ثابت شده است. نیروهای آموزش دیده در این مرکز اکادمیک اکنون حرف های برای گفتن در سطح کشور دارند.
کارکرد آشکار ناصر خسرو
1. آموزش نزدیک به سه هزار انسان دایکندی است که اکثر آنان به دلایل مختلف جغرافیایی و اجتماعی از تحصیل محروم بودند و توانایی سفر به ولایات دیگر را نیز نداشتند؛ ناصر خسرو فرصت تحصیلی را مساعد ساخت تا آنان امید دوباره یابند و به ظرفیت خوب عملی و مشاغل بلندی دست پیدا کنند.
2. تعداد زیادی از نیروهای انسانی دراین موسسه صاحب شغل اند و برای خانواده های شان درآمد زایی دارند به صورت مستقیم بیش از 100 نفر مصروف کار اند که این آمار شامل اساتید و کارمندان موسسه می شود.
3. برگزاری ده ها کنفرانس علمی، سیمنارها، برنامه های گفتگو و تحقیق
4. همکاری با سازمان های مختلف دولتی در زمینه برگزاری برنامه های رهنمودی و تحقیقاتی به خصوص در زمینه های؛ محیط زیستی، انکشاف و توسعه شهری، انکشاف اقتصادی، ترویج و آموزش ارزش های شهرنشینی، آموزش حقوق بشر، آموزش شیوه های دادرسی، نیازسنجی های اجتماعی و....
5. تدویر کورس های روش تحقیق، تشکیل گروه های کتابخوانی، تشکیل انجمن های دانشجویی، تشکیل کمیته شاروالی پوهنتون، آموزش شیوه های نویسندگی و کتابخوانی و....
و اما کارکرد پنهان این موسسه؛
1. در یک سروی اجمالی بیش از 90 فیصد دانشجویان ما صاحب شغل اند به شمول آنانی که قبلا جذب ادارات دولتی شده بودند و ناصر خسرو کمک کرد تا با اصلاحات اداری جدید به شغل شان ابقا شوند.
2. دانشگاه ناصر خسرو با تکیه بر سیاست مدارا و تکثر ترویج دهنده اصل هم پذیری در ولایت دایکندی بوده است. فعالیت های مدنی و گفتگوهای نرم اجتماعی- سیاسی توسط نیروهایی رهبری شده است که در فضای فکری حاکم بر ناصر خسرو رشد و بالندگی یافته اند.
3. ظرفیت نیروهای کار در ادارات دولتی رشد قابل ملاحظه یافته و اکنون بهترین کادرهای با سواد در ادارات ما حضور دارند که قبلا چنین نبود و ناصر خسرو افتخار می کند که پیشتاز اصلاح و تغییر در این بخش بوده است.
4. تحقیقات فراوان در مورد مسایل فرهنگی و ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی در ولایت دایکندی از سوی اساتید و دانشجویان ما انجام یافته که هر کدام می تواند نقش راهنما را به صورت کاربردی در این ولایت ایفا نماید.
5. ترویج تکثر؛ یکی دیگر از نقش آفرینی های این موسسه کمک به ترویج گفتگو به عنوان منطق غالب جامعه ما است. در اینجا سلیقه های مختلف فکری حضور فعال دارند که هرکدام نمایندگی از برداشت ها و نگرش های رایج در جامعه ما می کند. بدون شک بازتاب این افق دیالکتیکی، فضای گفتگوهای علمی را در محافل رسمی و غیر رسمی در سطح جامعه پوشانده و باعث تقویت مدارا و پذیرش همدیگر شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی در باره ماه دانشگاه ناصر خسرو