علم اقتصاد اسلامي، تعريف و روش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقاله از دو بخش تشكيل شده است: بخش اول درباره تعريف و قلمروي علم اقتصاد اسلامي است. نويسنده در اين بخش، به تحليل و نقد تعريف هاي ارايه شده به وسيله اقتصاددانان اسلامي مي پردازد و سرانجام ديدگاه خود را بيان مي كند. به عقيده وي، علم اقتصاد به صورت بخشي از مطالعه تمدن و جامعه بشر عبارت است از: مطالعه رفتار فردي و اجتماعي بشر درباره استفاده از منابع در جهت تامين اهداف مادي بشر.
وي مخالف افزودن قيد اسلامي به علم اقتصاد است و در عين حال اعتقاد دارد كه اين علم، قسمتي از چيزي است كه خداوند متعال به ما دستور داده در اين جهان ياد بگيريم تا حكمت عظيم او را درك كنيم. بر اين اساس، قلمرو علم اقتصاد چنانچه دوباره از ديدگاه اسلامي تعريف شود، عبارت است از رفتار بشر با همه جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش هاي اخلاقي و مذهبي و در داخل تمام چارچوب هاي اجتماعي، سياسي و قانوني.
بخش دوم درباره روش شناختي است و به اين پرسش پاسخ مي دهد كه آيا علم اقتصاد اسلامي روش ويژه اي را مي طلبد يا در جايگاه اقتصاد فراگير، چارچوب كلي و روش هاي علمي اقتصاد غرب را مي پذيرد.

 نويسنده در اين بخش با تفكيك نظام اقتصادي اسلام از علم اقتصاد بحث را در دو محور ادامه مي دهد:
ا. روش استخراج نظام اقتصادي اسلام،
ب. روش اسلامي علم اقتصاد.
از ديدگاه وي، نظام اقتصادي از سه عنصر تشكيل شده است: فلسفه يا عقايد اسلامي، اصول موضوعه و قانون هاي اجرايي.
اقتصاددانان مسلمان بايد تمام اجزاي تشكيل دهنده نظام را در قالب كل منسجم و سازگار كشف كنند. روش كشف نيز شبيه روش كشف نظريه ها و قانون هاي كلي در علم فقه است كه برخي در قرآن و سنت به روشني يافت مي شود و برخي ديگر بايد از مجموعه اي از آيات و روايات كه در زمينه هاي گوناگون وارد شده، استنباط شود.
درباره روش اسلامي علم اقتصاد نويسنده معتقد است:
به رغم عموميت قوانين اقتصادي، كشف آن ها فرايندي متاثر از ارزش هاي محققان، اوضاع اجتماعي و مكاتب اخلاقي واحدهاي اجتماعي است. اقتصاددانان اسلامي بايد آثار امور ارزشي در قانون هاي اقتصادي را تشخيص داده، اين دو را از يك ديگر تفكيك كنند.
وظيفه دوم اقتصاددانان اسلامي استفاده از اصول موضوعه برگرفته از شريعت در علم اقتصاد اثباتي است.
در اجراي دو وظيفه پيش گفته لازم است بين پيش فرض ها كه از ارزش ها متاثر است و ابزارها كه كمتر از ارزش ها تاثير مي پذيرد، تفكيك شود.
اقتصاددانان مسلمان در تخليه قوانين علم اقتصاد از ارزش هاي غيراسلامي و ادخال ارزش هاي اسلامي در علم اقتصاد و غني سازي علم اقتصاد و با اصول موضوعه به دست آمده از وحي، ناگزير به تعريف مجدد و تصحيح تعدادي از مفاهيم پايه اي نظري اقتصاد است، ولي به نفي روش استقرايي و ابزارهاي تجليل نظريه اقتصادي احتياجي ندارند.

لینک دانلود: اینجا کلیک کنید.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

User 13

Rhoncus consequat malesuada tristique mauris malesuada mauris id lacinia metus vel. Libero Praesent turpis condimentum vel id Curabitur id id non consequat. Porttitor Sed at lorem eros ante molestie augue augue ac adipiscing.

User 14

Rhoncus consequat malesuada tristique mauris malesuada mauris id lacinia metus vel. Libero Praesent turpis condimentum vel id Curabitur id id non consequat. Porttitor Sed at lorem eros ante molestie augue augue ac adipiscing.

User 15

Rhoncus consequat malesuada tristique mauris malesuada mauris id lacinia metus vel. Libero Praesent turpis condimentum vel id Curabitur id id non consequat. Porttitor Sed at lorem eros ante molestie augue augue ac adipiscing.

User 18

Rhoncus consequat malesuada tristique mauris malesuada mauris id lacinia metus vel. Libero Praesent turpis condimentum vel id Curabitur id id non consequat. Porttitor Sed at lorem eros ante molestie augue augue ac adipiscing.

User 19

Rhoncus consequat malesuada tristique mauris malesuada mauris id lacinia metus vel. Libero Praesent turpis condimentum vel id Curabitur id id non consequat. Porttitor Sed at lorem eros ante molestie augue augue ac adipiscing.

User 21

Rhoncus consequat malesuada tristique mauris malesuada mauris id lacinia metus vel. Libero Praesent turpis condimentum vel id Curabitur id id non consequat. Porttitor Sed at lorem eros ante molestie augue augue ac adipiscing.

User 22

Rhoncus consequat malesuada tristique mauris malesuada mauris id lacinia metus vel. Libero Praesent turpis condimentum vel id Curabitur id id non consequat. Porttitor Sed at lorem eros ante molestie augue augue ac adipiscing.

User 23

Rhoncus consequat malesuada tristique mauris malesuada mauris id lacinia metus vel. Libero Praesent turpis condimentum vel id Curabitur id id non consequat. Porttitor Sed at lorem eros ante molestie augue augue ac adipiscing.

User 24

Rhoncus consequat malesuada tristique mauris malesuada mauris id lacinia metus vel. Libero Praesent turpis condimentum vel id Curabitur id id non consequat. Porttitor Sed at lorem eros ante molestie augue augue ac adipiscing.
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تضمین کیفیت سیمینارهای علمی و آموزشی